I. INFORMACJE PODSTAWOWE
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Warsawavenue dalej jako „Administrator” lub „My”.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@warsawavenue.pl lub pod numerem tel.: +48 500-433-383
 3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
 4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 5. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dzięki, którym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy Użytkownik, który przekazał Nam swoje dane osobowe za pomocą któregoś z dostępnych na Stronie Formularzy, może skorzystać z praw, które przyznaje mu RODO:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych jeśli są nieprawdziwe lub nieaktualne (art. 16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO),
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem (art. 77 RODO).

Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługują Użytkownikowi zawsze. Pozostałe prawa nie mają charakteru bezwzględnego i ich wypełnienie będzie zależało od spełnienia wymagań opisanych w art. 16-21 RODO.

W celu realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres mailowy biuro@warsawavenue.pl

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W FORMULARZACH
 1. Formularze kontaktowe 

Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularze kontaktowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu z Nim komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana jakaś współpraca lub relacje biznesowe, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy.

Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy przyspieszeniu kontaktu z Użytkownikiem drogą telefoniczną, ale nie jest wymagane.

 1. Newsletter

Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu na Newsletter wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi wiadomości z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi np. o nowych nieruchomościach, promocjach i wydarzeniach związanych z działalnością Warsaw Avenue.

Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany przez siebie adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych i handlowych Warsaw Avenue w związku z wyrażoną zgodą i zamówionym Newsletterem.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili klikając w odpowiedni link umieszczony na końcu każdej wiadomości newsletterowej co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapisania się na Newsletter.

 

 1. Telefon na stronę (Call back)

Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość podania swojego numeru telefonu w celu nawiązania szybkiego kontaktu telefonicznego z Naszej strony lub umówienia rozmowy telefonicznej w określonym terminie.

Podstawą prawną przetwarzania podanego przez Użytkownika numeru telefonu jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązaniu kontaktu telefonicznego i prowadzeniu komunikacji na żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rozmowy telefoniczne są nagrywane w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klienta (co stanowi Nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) i przechowywane przez Administratora przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie nagrane rozmowy są usuwane lub anonimizowane.

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania szybkiego kontaktu telefonicznego z naszej strony lub umówienia rozmowy telefonicznej za pomocą formularza w innym terminie. Podanie jakichkolwiek danych osobowych podczas przeprowadzanej rozmowy jest dobrowolne.

 1. Dodaj ofertę sprzedaży, Dodaj ofertę najmu

Użytkownik, który chciałby zamieścić na naszej Stronie ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości może skontaktować się z Nami za pomocą dedykowanych formularzy „Dodaj ofertę sprzedaży” lub „Dodaj ofertę najmu”.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy zgłoszenia oraz kontaktu z Użytkownikiem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie niezbędność do podjęcia działań w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie przyjętego zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nawiązanej współpracy, zawartej umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z tej umowy.

Podanie danych osobowych zaznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania współpracy, podanie innych danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne.

 1. Komentarze na blogu

Administrator umożliwia Użytkownikowi wyrażenie swojej opinii na temat treści zamieszczonych w zakładce „Blog” za pomocą funkcji dodawania Komentarzy. W tym celu Użytkownik podaje swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne żeby zamieścić swój komentarz.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zarządzaniu komentarzami do treści zamieszczonych na Stronie.

Administrator będzie przetwarzał dane do momentu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu na przetwarzania jego danych osobowych lub do momentu otrzymania od Użytkownika wniosku o usunięcie jego komentarza.

IV. ODBIORCY DANYCH

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony oraz formularzy na niej osadzonych, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (np. hostingodawca strony internetowej, dostawca oprogramowania). Dostarczenie i realizacja niektórych usług może być związana z koniecznością przetwarzania przez te podmioty danych osobowych Użytkowników Strony.

Administrator informuje Użytkownika, ze korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

 1. Dostawcy usług hostingowych;
 2. Dostawca usługi poczty elektronicznej;
 3. Dostawca narzędzia do wysyłania Newslettera oraz formularzy kontaktowych.
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych, którzy przechowują powierzone im dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Do przechowywania danych osobowych w państwach trzecich dochodzi podczas korzystania przez Administratora z usług hostingodawcy Home.pl, oraz dostawcy usługi pocztowej Google LLC. Obydwa podmioty przystąpiły do programu Tarcza Prywatności EU-US (EU-US-Privacy Shield) zapewniając tym samym odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

Poniżej znajdują się linki prowadzące do strony programu Privacy Shield, na których można znaleźć informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty:

 1. Google LLC – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
 2. Amazon Web Services, Inc. – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Polityka plików cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES DLA STRONY INTERNETOWEJ:

www.warsawavenue.pl

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej https://www.warsawavenue.pl dalej łącznie jako „Strona”.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony jest:

Warsaw Avenue

dalej jako „Administrator” lub „My”.

 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@warsawavenue.pl
 2. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.

II. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu po stronie Użytkownika (np. laptop, telefon, komputer). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich  przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.

 1. Rodzaje i cele stosowania plików cookies

Strona wykorzystuje tzw. sesyjne pliki cookies, które są usuwane automatycznie po wyłączeniu Strony lub przeglądarki internetowej oraz stałe pliki cookies, które pozostają na końcowym urządzeniu Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Pliki cookies są stosowane w następujących celach:

 • polepszenia nawigacji na stronie, dostosowywanie zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
 • przechowywania i analizy informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający;
 • prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników w sieci oraz ich preferencji konsumenckich;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu dostarczenia im dopasowanych reklam także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google.
 1. Informacja o możliwości wyłączenia plików cookies

Informujemy, że Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji swojej przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Informujemy również, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Poniżej przedstawiamy linki do stron, na których zostały zamieszczone instrukcje dotyczące ustawień warunków zapisywania i przechowywania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 1. Pliki cookies podmiotów trzecich

Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich.

a.

b. Google Analytics

Administrator może korzystać z usług Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizowania ruchu na Stronie i jej optymalizacji.

Rekomendujemy zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak Google Analytics przetwarza dane pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności na Stronie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

c. Google Ads

Administrator może korzystać z usług Google Ads dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Ads Strona jest promowana w wynikach wyszukiwania oraz na stronach podmiotów trzecich. Dzięki tej usłudze Użytkownikowi, który odwiedził naszą Stronę mogą być później wyświetlane nasze reklamy. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, w celu marketingu własnych produktów.

Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google. Szczegóły dotyczące wykorzystywania przez Google plików cookies dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=pl.

d. Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Youtube, Instagram

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy, umożliwiające udostępnianie treści ze Strony w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika odwiedzającego Stronę na fanpage’e na portalach społecznościowych.

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika na Stronie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności i plików cookies poszczególnych portali społecznościowych:

Jeśli Użytkownik posiadający profil w którymś z portali społecznościowych nie chce, aby operator danego portalu gromadził dane za pośrednictwem Strony i łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem Strony powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego i ewentualnie usunąć odpowiednie pliki cookies.

 1. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.